آلیاژهای غیر آهنی

1 . آلومینیوم :

آلومینیوم فلزی سبک با دانسیته ( وزن اختصاصی ) 2 . 70 گرم بر سانتی متر مکعب همان دیگر یک سوم فولاد است . با وجود استحکام کمتر نسبت به فولاد , دارنده نسبت استحکام به وزن دوچندان خوب است . آلیاژهای غیر آهنی

ورق سیاه اکسین اهواز ۳۰ میل

از آلومینیوم اکثر وقت ها وقتی که وزن پارامتر مهمی در پباده سازی و ساخت به شمار میاید به کار گیری می شود مثل به کارگیری از آلومینیوم و آلیاژهای آن در ساخت ماشین و هواپیما .
آلومینیوم به مکانیزم های استحکام دهی به نیکی پاسخ میدهد . استحکام آلیاژهای آلومینیوم حدود 30 برابر بیشتر از آلومینیوم خالص است .
آلومینیوم دارنده حد تحمل نیست براین اساس ناکامی ناشی از خستگی حتی‌در تنش های تحت هم واقعه می افتد . آلیاژهای غیر آهنی به دلیل دمای ذوب تحت , در دمای بالا کار کرد نیکی از خویش نشان نمی دهد و بالاخره این‌که آلیاژهای آن دارنده رنج کم و در فیض پایداری به سایش قابل قبولی ندارند .پروفیل Hss چیست

1 . 1 گونه های آلومینیوم

آلیاژهای الومینیوم را می شود به دو جور اساسی تقسیم کرد : گالوانیزه چیست
آلیاژهای نورد شده ( wrought alloys ) , تغییر‌و تحول صورت پلاستیک ( مکانیکی ) .
آلیاژهای ریختگی ( costing alloys ) .
• آلیاژهای قابل عملیات حرارتی : آلیاژهایی می‌باشند که به وسیله مسن مشقت استحکام شان ارتقاء می‌یابد . بدین ترتیب فولادهای هیپویوتکتوئید با تسلط شبکه فریت در نزدیکی پرلیت و فولادهای هایپریوتکتوئید مشتمل بر شبکه های سمنیت در حوالی پرلیت می‌باشند . آلیاژهای غیر آهنی
• آلیاژهایی که نیاز به عملیات حرارتی ندارند : آلیاژهایی میباشند که بوسیله موادسازنده جانشین , کرنش و پراکندگی و توزیع فاز دوم استحکام دهی میشوند . استفاده های متداول برای برنج

2 . 1 آلیاژهای آلومینیوم نورد شده :

این آلیاژهای به سه گونه تقسیم میگردند .
1 . آلیاژهایی که تک فازی می‌باشند و فقط دارنده اندازه پاره ای آخال و یا این که ادغام های در میان فلزی ( اینترمتالیک ) می باشند . خاصیت این آلیاژها بوسیله کرنش مشقت , محلول جامد و مقدار دانه در اختیار گرفتن می شود البته بدلیل حلالیت کم عنصرها آلیاژی در آلومینیوم حد استحکام دهی به روش محلول جامد محدود است . آلیاژهای غیر آهنی
2 . آلیاژهایی که در دمای اتاق مشتمل بر دوفاز می‌باشند : فاز α یک محلول جامد منیزیم در آلومینیوم و فاز Mg₂Al₃ و نیز چنین کرنش مشقت , محلول جامد و در اختیار گرفتن میزان دانه استحکام مییابند . از آنجائی که رسوب Mg₂Al₃ چسبنده نیست , عملیات مسن مشقت قابلیت و امکان پذیر نیست .
خیلی از آلیاژهای آلومینیوم دربرگیرنده مس و منیزیم یا این که رسوب CuAl₂ و Mg₂Si ساخت مسن رنج می نمایند . این آلیاژها به وسیله پراکندگی فاز β استحکام می‌یابند و به وسیله رسوب هایی که در فاز α تولید میگردند کهن سال رنج می‌شوند . بعضی دیگر از آلیاژهای دوفاز ی آلومینیوم از دو فاز α و سیلسیم نسبتاً خالص β تشکیل می گردند . آلیاژهایی که دربرگیرنده سیلیسیم و منیزیم می باشند با رسوب Mg₂Si پیرسختی می‌شوند . آلیاژهای غیر آهنی
3 . آلیاژهای سه تایی : بعضا دیگر از آلیاژهای آلومینیوم 2xxx , 6xxx , 7xxx آلیاژهای سه تائی می باشند که قابلیت و امکان مسن مشقت دارا‌هستند . در هر آلیاژ پیشین از اینکه فاز تعادلی پایانی تولید شود , یک سری رسوب چسبنده تشکیل میگردند . آلیاژهای غیر آهنی
2 . 2 آلیاژهای ریختگی آلومینیوم دارنده میزان کافی سیلسیم می باشند که منجر تولید برخورد یوتکتیک می شود و سبب کاهش نقطه آلیاژ , سیالیت و امکان ریختگی عالی می شود . انواع اتصالات لوله فولادی سیالیت , بضاعت و توان جریان مذاب فلز به داخل یک قالب سوای انجماد دایم و امکان ریختگی به سهولت در ساخت یک قطعه ریختگی عالی به وسیله آلیاژ به اکانت می اید . خاصیت آلیاژهای آلومینیوم و سیلسیم بوسیله استحکام دهی محلول جامد α تحت عنوان ماتریس و توزیع و پراکندگی فاز β و انجماد که صورت و مقدار دانه های اول را در اختیار گرفتن می نماید و نیز چنین فضای سبز اجزاء یوتکتیک انتخاب می شود . پرسرعت سرد کردن در ریخته گری در قالب های مستمر به طور معمول استحکام را با تصحیح میزان دانه ها و اجزاء تشکیل دهنده