طراحی تیر و ارتباط آن با سوله

طراحی تیرها در سوله

پباده سازی تیرها در کارخانه  طراحی تیرها در کارگاه طراحی تیرها در سوله در پباده سازی تیرها در کارخانه می بایست دقت داشت که توشه پل بر روی این تیر جنبش می نماید   بدین ترتیب این دو توشه قائم FV1و FV2 که به مسافت اثبات a از یکدیگر قرار قرار دارا‌هستند پروفیل Hss چیست

می بایست در حین تیر جنبش اعطا کرد و هر هفته از تیر را برای بیشترین لنگر و بیشترین برش پباده سازی نمود

برای این عمل بایستی قاعدتا از خطوط تاثیر تیر بهره مند شد .

ورق سیاه اکسین اهواز ۴۰

پباده سازی تیرها در کارخانه

طبق سود بدست امده از نظارت بنا ها در یک تیر بار گذاری شده‌است طراحی تیرها در سوله بوسیله تعدادی بارهای کتکرکز حداکثر لنگر به وسیله نزدیکترین توشه به راس نقل بارهای روی تیر وقتی ساخت می شود کاربرد تیرآهن در ساختمان

که مسافت دربین راس نقل و محور تقارن هم راستا با مسافت نزدیکترین توشه به راس نقل بارها با محور تقارن تیر و از سمت دیگر با نیز متساوی باشند

به ابلاغ دیگر حداکثر لنگر در نقطه اثر یکی محرمانه نیروهای متمرکز اثرگذار در یک تیر بی آلایش وقتی صورت میدهد

که راس تیر تماما در اواسط مسافت نیروی متمرکز متبوع و برایند نیروهای مفید در تیر قرار گیرد . طراحی تیرها در سوله پباده سازی تیرها در کارخانه ویژگی میلگرهای فولادی
تیرهاب باربر نباید مانعی برای تکان جرقیل در حین تیر تولید نمایند

حداکثر خز مجاز برای تیرهای باربر جهت پرهیز از مشکلات حرکتی ناشی از خیز بسیار و در حیث دریافت کردن اثار دینامیکی توشه بعلت ارتعاش شده در جرثقیل به 1/100 ارتفاع دهانه محدوود شده‌است
برای تیری که پایین اثر دو توشه متمرکز به صورت ذیل قرار گرفته باشد میزان ∆ را می توان از رابطه ها پایین بدست اورد :

پباده سازی تیرها در کارخانه

برای تامین محدودیت فوق ممان اینرسی تیر باربر می بایست از محدودیت ذیل تبعیت نماید :
پباده سازی تیرها در کارخانه طراحی تیرها در سوله تیرهای باربر با دقت با بارهای تیتر شده در جهت هر دو محور کلیدی و فرعی پایین اثر ممان قرار می‌گیرند استفاده های متداول برای برنج

بدین ترتیب برای پباده سازی تیرها در کارخانه می بایست از رابطه ها مرتبط با خمش دو محور به کار گرفت

تیرها در کارخانه

به جهت آلرژی تیر باربر به توشه جانبی خصوصا پیجش مدت تیرهای باربر کارخانه غالبا به یکی صورت های تحت در لحاظ گرفته میگردند

از نگاه سیستم بنا ای می توان تیر باربر ریل را به صورت بی آلایش و پیوسته چک و پباده سازی نمود

پباده سازی تیرها در کارخانه

محل تکیه دادن معمولی در قیاس با دهانه های ممتادمزایای پادشاه تیر با محل تکیه دادن معمولی
جهت پباده سازی تیرها در کارگاه برای ترکیبات گوناگون بار گذاری زیاد بی آلایش است
طراحی تیرها در سوله نشست محل تکیه دادن در نیورهای داخلی تیر اثری ندارد
در صورت فساد به راحتی قابل بده بستان است
در صورت ارتقا گنجایش جرثقیل به راحتی قابل تقویت است